ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการเข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน