การเฝ้าระวังโรคจากการสัมผัสสารเบนซีน พญ.เธียริศรา วงษ์ศิริสถาวร