“3 ประสาน รัฐ เอกชน ชุมชน” อีก 1 ความภาคภูมิใจ ของ รพ. ระยอง ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาระบบงานเพื่อให้เกิด การดูแลสุขภาพตนเองและเกิดระบบเฝ้าระวังสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ขอบคุณเครือข่าย 3 ประสาน ทีมงานอาชีวอนามัย รพ.ระยอง สสอ.รพสต. และผู้เกี่ยวข้อง ที่สนับสนุนให้ความร่วมมือพัฒนางานไปสู่เป้าหมาย”ประชาชนสุขภาพดี”#T5RYH_talent_s1