23 ก.ย. 63 Topic วิชาการเรื่อง การประเมินความสามารถทางร่างกาย ด้านระบบหัวใจ และหลอดเลือด นำเสนอโดย พญ. อาภาศิริ แต่งประกอบ