ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วม Topic เรื่อง การทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจความผิดปกติของ DNA