วันที่ 27 มีนาคม 2562 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมTopicวิชาการ เรื่อง กฎหมายพ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารบริการ 12 ชั้น ห้องประชุม H เล็ก โรงพยาบาลระยอง เวลา 13.00-16.00 น.