เชิญเข้าร่วมฟังวิชาการ Topic presentation เรื่อง Occupational skin disease

เชิญเข้าร่วมฟังวิชาการ Topic presentation เรื่อง Occupational skin disease

27  กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 9.00-12.00 น.

ห้องประชุมเล็ก ชั้น H อาคารบริการ 12 ชั้น 

โดยแพทย์หญิงวชิราภรณ์ ไทยประยูร 

แพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์ ปีที่ 3 รพ.มงกฏเกล้า

สอบถามได้ที่กลุ่งงานอาชีวเวชกรรม 038-611104 ต่อ 2127,2134