29 ม.ค.65
- ท่านผู้ตรวจราชการลงหน้างานด้วยความห่วงใยบุคลากรถึงความปลอดภัย และแนะนำการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
- การทำงานวันนี้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบ่งเป็น 5 ส่วน
1. ปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉน :ทีม รพ.ระยองรับ
2. สอบสวนโรคและเก็บสิ่งส่งตรวจ : ทีม รพ.ระยองและเครือข่าย
3. ทีมเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในพื้นที่งานของ IC และทีมสาธารณสุข: ทีมศูนย์พัฒนาวิชาการฯมาบตาพุด
4. การสื่อสารความเสี่ยง:ทีม สคร. 6
5. เฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยในชุมชน : ทีมสสอ.
- เราเห็นการทำงานทุกภาคส่วน รวมแรงแข็งขัน
- วิเคราะห์ส่วนขาดสำคัญคือการจัดทำรายงานสรุปเสนอผู้บริหาร ที่ทีมทำงานมากมายหลายอย่างแต่ไม่ปรากฏ ทีมทำงานใน EOC เราจึงร่วมกันออกแบบ และมีความเห็นจะออกให้ real time ที่สุด
 
 
 
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้