วันที่ 2-3 กพ.65 การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพยาบาลในการจัดสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโควิด เขตสุขภาพที่ 6 
เป็นการจัดการประชุม on site และ online..."พัฒนารูปแบบ self management ในผู้ป่วย Long COVID เขต 6"
..ละจาก oil spill มาสักครู่ เพื่อมาเป็นวิทยากรกระบวน ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 6
ทบทวนและจัดทำแนวทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ป่วย Long covid ให้สามารถจัดการตนเองได้
-รูปแบบที่มีความเป็นไปได้ คือ
1.กำหนดกลุ่มเป้ากมาย และช่วงเวลาดำเนินการ
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร (2-3 กพ.)
2.ประเมินความสามารถในการจัดการตนเองของ ผป.ก่อน/หลังการให้บริการพยาบาล
3. จัดบริการพยาบาลเพื่อการจัดการตนเอง 5 ขั้นตอน
4. ประเมินความสามารถในการจัดการตนเองอีกครั้ง ถ้ายังไม่ผ่าน ต้องให้คำปรึกษาและดูแลต่อเนื่อง จน ครบ 3 เดือน ก็ประเมินอีกครั้งและปิดเคส
หากไม่ดีขึ้นปรึกษาแพทย์
-ขอจำกัดการติดตามเยี่ยมหลังการรักษาในยุกต์โควิด นี้ต้องนำเอาเทคโนโลยี มาใช้ โดยเฉพาะ หลัก Tele nursing เพื่อให้ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้