19 มี.ค. 64 งานเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จัดการประชุมพัฒนาศักกยภาพบุคลาการในหน่วยปฐมภูมิเครือข่ายบริการสุขภาพ อ.เมือง ด้านการจัดบริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพวัยทำงาน และฝึกทักษะการประเมินตนเองการจัดบริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมออนไลน์ โดยมี พว.จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์ หัวหน้าการพยาบาลอาชีวอนามัย เป็นประธาน พว.ศิรินทร์ทิพย์ ชาญด้วยวิทย์ พว.สิชล เจรยมอนุกูลกิจ พว.ศริยา ทรงสถาพรเจริญ เป็นวิทยากร เป้าหมายการพัฒนายกระดับในปี 64 คือ รพ.สต.จำนวน 10 แห่ง
 
 
 
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้