17 มี.ค. 64 สื่อสารความเสี่ยงและการสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพในชุมชน ผ่าน อสม. และ จนท. รพ.สต. ในเขต อ.เมือง 20 แห่ง ในเรื่อง PM2.5 ที่ต้อง รู้จัก App AIR4Thai และใช้ให้เป็น เพื่อดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน เรื่องสารเคมีการเกษตรและการดูแลสุขภาพ โดยทีมงานเวชกรรมสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายบริการสุขภาพ ได้รับความสนใจและตอบรับจากพื้นที่เป็นอย่างดี ค่อยๆสร้างและพัฒนาความรอบรู้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้