24 ก.พ. 64 ประชุมปรับแผนงานโครงการคัดกรองสุขภาพเพื่อค้นหาการสัมผัสตะกั่วและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก จ.ระยอง จากสถานการณ์ Covid-19 รวมทั้งเพิ่งได้รับงบ PPA จาก สปสช. ผ่าน สสจ. ระยอง สสอ. และ รพช. รพท. ทุกแห่งในจังหวัดระยอง มีความสนใจ และร่วมมือในการดำเนินโครงการเพื่อเด็กๆในพื้นที่รับผิดชอบ ปลอดจากสารตะกั่ว
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้