13 ก.ย. 65 การถ่ายทอดความรู้ด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย การฝึกปฏิบัติ /ฝึกทักษะการตรวจประเมินสุขภาพด้วยเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ ให้กับนิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ที่ ม.บูรพา นิสิตสนใจฝึกปฏิบัติและเรียนรู้กระบวนการพยาบาล ก่อนตรวจ ขณะตรวจ หลังตรวจ ซึ่งมีความละเอียดอ่อนทั้งผู้ตรวจ และผู้ถูกตรวจ การเตรียมตัวก่อนตรวจ ประวัติลักษณะงาน ข้อห้าม เครื่องมือ และสถานที่ตรวจ มีผลต่อผลการตรวจทั้งสิ้น
 
 
 
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้