12 ก.ย. 65 นพ.วิชาญ โชคเรืองสกุล เป็นประธาน นพ.ธีระศิษฎ์ เฉินบำรุง กล่าวรายงานในพิธีเปิด การประชุมถอดบทเรียน และจัดทำแผนงานปี 2566 ภายใต้โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพและค้นหาการสัมผัสตะกั่วในเด็กปฐมวัย จ.ระยอง มีเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันโรคจากสารตะกั่ว ทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมทั้ง พยาบาล นวก คุณครูและผู้ดูแลเด็ก จาก รพท.รพช. รพสต. ศพด. อบต. เทศบาล จำนวน 150 คน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แต่ละเครือข่ายดำเนินงานจุดดีและโอกาสพัฒนา และร่วมกันทำแผนปิดส่วนขาดพร้อมแชร์ ให้แต่ละเครือข่ายได้เรียนรู้แผนงานซึ่งกันและกัน ขอขอบคุณ พ.วิชชาธร ธีระธัญยธรณ์กุล พ.ลิขสิทธ์ โสนันทะ รพ.ระยอง คุณสายจิตร สุขศรี สสจ.ระยอง ให้เกียรติเป็นวิทยากร
 
 
 
 
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้