1 ส.ค. 65 ได้มีโอกาสมาบรรยายเรื่องการจัดการสุขภาวะชุมชนเขตอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาพยาบาลปี 3 และปี 4 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนเขตอุตสาหกรรมซึ่งจะใช้องค์ความรู้ทักษะในการจัดบริการพยาบาลแตกต่างจากการพยาบาลชุมชน เป็นการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตของ วพ.บรมราชชนนี ชลบุรี "ดี เก่ง สุข" และบริบทปัญหาสุขภาพของชุมชน
 
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้