เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชยัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ประกอลการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข้าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

 

คลิ๊กที่รูป